ក្រុមការងារត្រួតពិនឹត្យគុណភាព

0
ក្រុមការងារត្រួតពិនឹត្យគុណភាព ធ្វើការពិនឹត្យយ៉ាងលម្អឹតតាមស្តង់ដារអន្តជាតិ , លទ្ធផលដែលឆ្លកាត់ការពិនឹត្យច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវពីក្រុមការងារ DN Truth អតិថិជនមានទំនុក្ខចិត្តខ្ពស់។

ការស្ថាបនាកែរលម្អរ អាគារ DN Truth

0
ការស្ថាបនាកែរលម្អរ អាគារ DN Truth ក្រុមការងារខាង សំណង់ និង ក្រុមការងាររៀបជណ្តើរយន្ត

ផលឹតផលពូកប្រេន BAYASHI ម៉ាក AUDDI

0
ផលឹតផលពូកប្រេន BAYASHI ម៉ាក AUDDI ស្តង់ដារបស់ប្រទេសជប៉ុន មានខ្នាត 1ម2 ដល់ 1ម8 ងម្លៃសមរម្យ បូករួមជាមួយការធានាច្បាស់លាស់

សកម្មភាពក្រុមការងារ កំពុងត្រៀមរៀបចំពូក AUDDI , JAPAN Standard.

0
សកម្មភាពក្រុមការងារ កំពុងត្រៀមរៀបចំពូក AUDDI , JAPAN Standard.
4,497FansLike

Recent Posts