Home Events ក្រុមការងារត្រួតពិនឹត្យគុណភាព

ក្រុមការងារត្រួតពិនឹត្យគុណភាព

752
0

ក្រុមការងារត្រួតពិនឹត្យគុណភាព ធ្វើការពិនឹត្យយ៉ាងលម្អឹតតាមស្តង់ដារអន្តជាតិ , លទ្ធផលដែលឆ្លកាត់ការពិនឹត្យច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវពីក្រុមការងារ DN Truth អតិថិជនមានទំនុក្ខចិត្តខ្ពស់។